Xbox Lexikon » » F » FPS

FPS

1.) Kurz für Frames pro Sekunde


2.) First Person Shooters (z. B. Doom)

Total 263 Lexikon-Einträge
Screenparade